Algemene bepalingen

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de coach/therapeut i.o. ‘Lianne Vrijburg’, en de cliënt/de cliënten

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een
  behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

 2. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. Coach/therapeut i.o. en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;                                                                                             
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
  c. De coach/therapeut i.o. geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  i. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings- overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de coach/therapeut i.o.;
  j. De coach/therapeut i.o. is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de coach/therapeut i.o., de coach/therapeut i.o. niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

 3. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen coach/therapeut i.o. en cliënt;

 4. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent via een tikkie na de sessie af, tenzij anders afgesproken.

 5. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met twee personen anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur. Deze tijd geldt ook voor EMDR sessies.

 6. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

 7. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur/twee werkdagen van te voren te worden afgemeld. De coach/therapeut i.o. brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

 8. De coach/therapeut i.o. houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

 9. De coach/therapeut i.o. houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

 10. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

 11. De coach/therapeut i.o. is aangesloten bij de beroepsvereniging van de NVPA.
  De regels van deze beroepsvereniging zijn op de coach/therapeut i.o. van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de coach/therapeut i.o. bij de SCAG melden, via info@scag.nl.
 12. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de coach/therapeut i.o.). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de coach/therapeut i.o. door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de coach/therapeut i.o. door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

 13. ‘Lianne Vrijburg, Integratieve Coaching & Therapie’ is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers an arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

 14. ‘Lianne Vrijburg, Integratieve Coaching & Therapie’ is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Bolder 75, te Drachten, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

 15. De sessies kunnen op video worden opgenomen ter supervisie en toetsing van de coach/therapeut i.o. De gemaakte opnamen blijven ten alle tijde eigendom van de coach/therapeut i.o. en worden uitsluitend in het kader van supervisie of toetsing bekeken door aan een beperkt aantal opleiders die uiteraard aan geheimhouding zijn gebonden. Worden de opnamen niet meteen vernietigd maar bewaard, dan maken ze deel uit van het dossier en kan de cliënt deze inzien of vragen om een kopie. De coach i.o. kan dit weigeren indien het goede hulpverlening in de weg staat.